fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Heartschool

Artikel 1. | Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit:

 1. Heartschool: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Theresiastraat 402, 2593BB te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75248220.
 2. Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Heartschool een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een cliënt als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de partijen bij de overeenkomst; Heartschool en de cliënt gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij Heartschool zich jegens de cliënt (en deelnemers) heeft verbonden tot het verlenen van een of meerdere diensten en/of de levering van een of meerdere producten.
 6. Diensten: de in het kader van de overeenkomst door Heartschool te verlenen online diensten dan wel persoonlijk te verlenen diensten, zoals de prestaties door Heartschool te verlenen in het kader van een online leertraject, Back to You-programma, cursus, training of coachingstraject.
 7. Producten: de in het kader van een koopovereenkomst door Heartschool te leveren zaken, waaronder e-books, video’s en ander digitale content mede begrepen kunnen zijn.
 8. Programma: het geheel van diensten dat in het kader van de overeenkomst door Heartschool wordt verleend, bijvoorbeeld een online leertraject, Back to You-programma, cursus-, trainings- of coachingstraject.
 9. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die door de cliënt bij de uitvoering van de diensten wordt betrokken en die deelneemt aan een programma, al dan niet tevens cliënt.
 10. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. | Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Heartschool en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Afwijkingen van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 
 4. Het elektronische systeem van Heartschool wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van elektronische communicatie tussen partijen.
 5. De cliënt staat jegens Heartschool in voor de nakoming van de verplichtingen van de deelnemers die door de cliënt bij de overeenkomst zijn betrokken, onder meer ter zake verplichtingen van deelnemers zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden. Niet-nakoming door een deelnemer, wordt als tekortkoming van de cliënt beschouwd.

Artikel 3. | Betaling en facturering

 1. Heartschool zendt de cliënt facturen voor door Heartschool geleverde of (in geval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en/of producten.
 2. Ten aanzien van het Heartschool Back to You-programma geldt dat vóór aanvang van deze dienst een derde van de overeengekomen totaalprijs in het bezit dient te zijn van Heartschool. Mits zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, geschiedt betaling in drie termijnen. De eerste termijn dient dan uiterlijk acht dagen na verzending van de eerste factuur te zijn voldaan, welke de cliënt bij of kort na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt. De tweede termijn dient te zijn voldaan uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de tweede factuur, te weten na twee maanden na totstandkoming van de overeenkomst en de derde termijn dient uiterlijk acht dagen na het verzenden van de derde factuur te zijn voldaan. Deze laatste factuur ontvangt de cliënt na vier maanden na totstandkoming van de overeenkomst.
 3. De cliënt dient de door hem verschuldigde bedragen, inclusief btw, uiterlijk binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn te voldoen.
 4. In geval van betaling middels automatische incasso is Heartschool gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de cliënt in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt. In dat geval is de cliënt op verlangen van Heartschool gehouden om de openstaande betaling, inclusief de bedoelde administratiekosten, middels overboeking te voldoen, binnen de door Heartschool op de betreffende factuur vermelde termijn.
 5. De op de bankafschriften van Heartschool aangegeven dag van bijschrijving wordt als dag van betaling aangemerkt.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de cliënt van rechtswege inzonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is,en is Heartschool gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd de wettelijke rechten van Heartschool tot ontbinding van de overeenkomst. Vanaf de dag dat het verzuim van de cliënt intreedt, is de cliënt over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 7. Alle redelijke kosten van invordering van het door de cliënt verschuldigde, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, zijn voor rekening van de cliënt. Hieronder vallen onder meer de redelijke kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de redelijke kosten van door Heartschool ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. Ter zake de buitengerechtelijke incassokosten wordt niet ten nadele van de consument afgeweken van de Wet Incassokosten.
 8. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Heartschool om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de cliënt tevergeefs schriftelijk is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.
 9. De cliënt dient te betalen zonder enige korting, inhouding of verrekening en is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, ook niet in geval van klachten, met dien verstande dat e.e.a. de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet laat.
 10. Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen, kan de cliënt niet eerder het recht doen gelden op uitvoering c.q. levering dan nadat de volledige overeengekomen vooruitbetaling door Heartschool is ontvangen.
 11. Heartschool is gerechtigd de aan de cliënt toekomende facturen langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen op het door de cliënt aangegeven e-mailadres.

Artikel 4. | Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma

 1. Iedere deelnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken aan Heartschool van de door Heartschool gevraagde en/of voor de diensten benodigde essentiële informatie.
 2. De deelnemer dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een programma.

Artikel 5. | Rechten van Heartschool betreffende de uitvoering van een programma

Heartschool is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
 3. indien zij daartoe als gevolg van overmacht genoodzaakt is, de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen. Het bepaalde in artikel 8 vindt overeenkomstige toepassing;
 4. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
 5. (tussentijds) de deelname van een bepaalde deelnemer te weigeren in geval redelijkerwijs van Heartschool niet kan worden gevergd de overeenkomst wat betreft deze deelnemer in stand te laten, bijvoorbeeld als gevolg van wangedrag van de betreffende deelnemer. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan gemotiveerd bericht, waarna de betalingsverplichtingen ten aanzien van de betreffende cliënt vervallen en de reeds voldane betalingen, naar rato van de nog niet ontvangen prestaties, worden gerestitueerd.

Artikel 6. | Annulering door/opzegging van en verhindering van de cliënt (dus niet de deelnemer) bij een programma

 1. De cliënt is gerechtigd de deelname door hem of een deelnemer te annuleren en/of de overeenkomst betreffende de deelname aan een programma te beëindigen.
 2. Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst, dient schriftelijk te geschieden.
 3. Bij annulering/opzegging door de cliënt is Heartschool, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, niet gehouden tot restitutie pro rata van het door de cliënt betaalde bedrag, en de cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Heartschool te voldoen.
 4. In geval van annulering/opzegging door een consument van een zogenoemde overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, kan de consument in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door Heartschool gemaakte kosten, vermeerderd met de prijs naar evenredigheid van de tot de annulering eventueel reeds verleende diensten.

Artikel 7. | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Heartschool is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cliënt of een deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Deelname aan een programma of andere diensten van Heartschoolis geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de deelnemer. Heartschool is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt Heartschool geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een deelnemer naar aanleiding van middels de diensten door hem opgedane kennis en vaardigheden en is Heartschool nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade en ziekte in verband met de dienstverlening ontstaan.
 3. Heartschool is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Heartschool kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, slechts aansprakelijk worden gehouden voordirecte schade die de cliënt lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Heartschool in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 4. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 5. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Heartschool aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Heartschool toegerekend kunnen worden;
 6. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 7. Mocht Heartschool aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Heartschool te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De cliënt dient Heartschool daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Heartschool ter zake vervalt.
 8. De aansprakelijkheid van Heartschool is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Heartschool betrekking heeft,met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Heartschool nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Heartschool afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Heartschool dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 9. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Heartschool verjaren door verloop van één jaarna het ontstaan van de vordering.In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd, niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van het gebrek van het product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Heartschool.
 10. De cliënt vrijwaart Heartschool van eventuele aanspraken van derden (waaronder deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Heartschool toerekenbaar is. Indien Heartschool uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Heartschool zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Heartschool, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Heartschool en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.
 11. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.Een eventueel door Heartschool, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Heartschool kunnen doen gelden

Artikel 8. | Overmacht

 1. Indien Heartschool door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Heartschool gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst door een schriftelijke mededeling en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Heartschool op betaling door de cliënt voor reeds door Heartschool verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 2. Heartschool zal de cliënt en/of deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Heartschool heeft ter zake slechts een inspanningsverplichting.
 3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Heartschool) waardoor Heartschool tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme, storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Heartschool kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

Artikel 9. | Uitvoering door derden

 1. Heartschool is te allen tijde gerechtigd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Heartschool is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij eventueel bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Zo geldt dat Heartschool nimmer aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door derden die werkzaamheden verrichten of diensten verlenen die Heartschool gewoonlijk niet tevens zelf uitvoert.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Heartschool bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Heartschool, jegens de cliënt een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
 4. Het is mogelijk dat de eventuele derden die Heartschool bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Heartschool gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënt te aanvaarden.

Artikel 10. | Vertrouwelijkheid

 1. Heartschool zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt dan wel deelnemers, tenzij anders is overeengekomen dan wel Heartschool daartoe is gehouden op grond van de geldende wet- of regelgeving dan wel een gerechtelijke uitspraak.
 2. De cliënt respectievelijk deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake een programma van Heartschool of andere cliënten/deelnemers aan het programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Heartschool/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 11. | Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en de overige rechten van intellectuele eigendom betreffende door Heartschool ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/de website van Heartschool, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de diensten van Heartschool en gebruikte software, berusten bij Heartschool of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. 
 2. De in lid 1 bedoelde uitingen mogen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, door de cliënt en deelnemers slechts worden aangewend voor het bij het aangaan van de overeenkomst beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijk is. Deze uitingen mogen door de cliënt en deelnemers niet worden gekopieerd of gereproduceerd of op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking worden gesteld. Voorts mogen zij niet op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden over deze goederen kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de eerste zin van dit lid.
 3. Het intellectueel eigendomsrecht betreffende de in lid 1 bedoelde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent intellectueel eigendomsrecht van Heartschool of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 12. | Persoonsgegevens

 1. Heartschool behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
 2. Heartschool neemt de naam- en adresgegevens van de cliënt en van de door haar aangewezen deelnemers aan een programma op in haar klantenbestand. Deze worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de cliënt op de hoogte te houden van dienstverlening van Heartschool die in overwegende mate betrekking heeft op diensten die eerder door de cliënt zijn afgenomen van Heartschool.
 3. De cliënt stemt (namens de deelnemers) in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
 4. Indien de cliënt of deelnemer niet langer prijs stelt op het verstrekken van informatie door Heartschool, dan kan hij dit te allen tijde laten weten aan Heartschool, waarop deze de informatievoorziening zal stopzetten. Ten aanzien van in het kader van de overeenkomst noodzakelijke informatieverstrekking kan de cliënt/deelnemer zich evenwel niet afmelden.

Artikel 13. | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Den Haag aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen. 

Artikel 14. | Recht van ontbinding voor consumenten en klachten bij overeenkomsten op afstand 

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op zogenoemde overeenkomsten op afstand, waaronder wordt verstaan, een overeenkomst die tussen Heartschoolen een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Heartschoolen de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel van Heartschool of dienstverlening tot stand gekomen middels inschrijving/aanmelding op de website van Heartschool. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Heartschoolgeen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Heartschoolop internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst sluit.
 2. De consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn van 14 dagen vangt, in geval van de levering van producten, aan op de dag dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen of aan hem zijn afgeleverd. In geval van dienstverlening vangt de termijn aan op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Nakoming van de overeenkomst met betrekking tot dienstverlening, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 4. Indien de overeenkomst met betrekking tot dienstverlening volledig wordt nagekomen binnen de bedenktijd, verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door Heartschool is nagekomen. Onder volledige nakoming wordt verstaan, de beschikbaarstelling aan de consument van het gehele programma. Zolang het gehele programma niet ter beschikking van de consument is gesteld tijdens de bedenktijd, kan de consument gebruik maken van zijn recht van ontbinding.
 5. De consument heeft voorts geen recht van ontbinding in geval van:
 6. de levering van e-books en andere digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager wordt geleverd, mits: 
 7. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 8. de consument daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Heartschool dedigitale inhoudheeft geleverd. 

De bevestiging van de overeenkomst die Heartschool aan de consument verstrekt, is tevens voorzien van een bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de eventuele verklaring van de consument als hiervoor bedoeld.

 • de levering van producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Heartschool zal de consument bij het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk wijzen op de eventuele uitsluiting van het recht van ontbinding als hier bedoeld.
 • De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Heartschool aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Heartschool. Zodra Heartschool in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Heartschool de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 • Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van de consument overeenkomstig lid 3, terwijl de dienstverlening reeds is aangevangen, is de consument Heartschool een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Heartschool is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de consument aan Heartschool is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

Fysieke producten

 • In geval van de levering van fysieke producten, dient de consument gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de verpakking daarvan. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 • De consument dient de te retourneren producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Heartschool terug te leveren.
 • De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 8. Heartschool is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 • Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Heartschool heeft ingediend om de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument. 

Terugbetaling

 1. Heartschool zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering en minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 7, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits, in geval van productverkoop, de betreffende producten door Heartschool zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Heartschool niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Heartschool aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Klachten

 1. Indien een klacht van een consument, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg tussen partijen kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

Wil je inspiratie en updates ontvangen?

Download hier gratis de mini-training met 10 bewezen tips voor meer grip en rust in je leven. Je ontvangt het E-book én begeleidende video's.

Download de mini-training